TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu CKII

 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Bài tập chuyên đề quản lý
1.1             Giới thiệu bài tập chuyên đề quản lý
1.2             Tài liệu hướng dẫn bài tập chuyên đề quản lý
2 Đề cương luận văn
2.1             Hướng dẫn viết đề cương
3 Luận văn
3.1             Hướng dẫn viết luận văn CKII sử dụng số liệu sơ cấp 
3.2             Hướng dẫn viết luận văn CKII sử dụng số liệu thứ cấp
3.3             Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học           

 

TT

Biểu mẫu giám sát - hội đồng
1

Bài tập chuyên đề quản lý:

1.1             Khung chấm trình bày đề cương dự án
1.2             Khung chấm trình bày đề cương nghiên cứu đánh giá
1.3             Biên bản hội đồng
2 Đề cương luận văn:
2.1             Khung chấm trình bày đề cương
2.2             Mẫu nhận xét đề cương luận văn
2.3             Biên bản hội đồng
2.4             Biên bản giải trình sau bảo vệ hội đồng
3 Luận văn:
3.1             Khung chấm trình bày luận văn
3.2             Mẫu nhận xét luận văn
3.3             Biên bản hội đồng
3.4             Biên bản giải trình sau bảo vệ hội đồng
3.5             Giấy xác nhận cho học viên nộp luận văn
3.6             Mẫu lý lịch khoa học