TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Quyết định về việc liên thông, miễn học, miễn thi một số môn học cho học viên Chuyên khoa I khóa 36, thạc sĩ Y tế công cộng khóa 20 và thạc sĩ Quản lý bệnh viên khóa 9 năm học 2016-2017

Thông báo quyết định liên thông, miễn học, miễn thi một số môn học cho học viên Chuyên khoa I khóa 36, thạc sĩ Y tế công cộng khóa 20 và  thạc sĩ Quản lý bệnh viên khóa 9  năm học 2016-2017

Chi tiết xem tại đây