TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Quản lý hành chính nhà nước

Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành y tế năm 2006. Trường đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ công chức nhà nước Bộ Y tế.

Thời gian học: tập trung tại trường 3 tháng, cấp chứng chỉ cuối khóa.