TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

KÊT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC:

 

Kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I Y tế công cộng năm 2016 [PDF]

Kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa cấp  II Tổ chức quản lý Y tế  năm 2016 [PDF]

Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ Y tế công cộng năm 2016 [PDF]

Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ Quản lý bệnh viện năm 2016 [PDF]