TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Nhân sự

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Email


 

 

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

BS. TS. Dinh dưỡng cộng đồng    

 • Phụ trách chung.
 • Quản lý các hoạt động tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học, chủ trì các nghiên cứu lượng giá đào tạo.
 • Điều phối Chương trình đào tạo Troped
 • TS. Hà cũng đồng thời là Phó trưởng  Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

nth1@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Xuân Anh

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các hoạt động thực địa thuộc năm học thứ hai các lớp thạc sĩ Y tế công cộng tại Hà Nội
 • Điều phối toàn bộ các hoạt động năm thứ nhất và năm thứ 2 các lớp thạc sỹ YTCC và QLBV tại Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

ntxa@huph.edu.vn

Nguyễn Hải Chi
(Chuyên viên)
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

 • Điều phối các lớp Tiến sĩ Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

 nhc@huph.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang
(Chuyên viên)
Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các hoạt động thực địa thuộc năm học thứ hai các lớp thạc sĩ Quản lý bệnh viện tại Hà Nội
 • Điều phối toàn bộ các hoạt động năm thứ nhất và năm thứ 2 các lớp thạc sỹ YTCC và QLBV tại Đồng Tháp
 • Điều phối lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành tại Hà Nội 
 • Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

nttt@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vân
(Chuyên viên)

Cử nhân Luật

 • Điều phối lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành
 • Điều phối các hoạt động giảng dạy lý thuyết thuộc năm học thứ nhất của các lớp Thạc sĩ YTCC và QLBV tại Hà Nội.
 • Điều phối lớp thác sĩ Y tế công cộng Tiền Giang
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

ntv@huph.edu.vn

Phạm Quốc Thành
(Chuyên viên)

Thạc sĩ Quản lý thông tin y tế

 • Điều phối các lớp Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp liên kết đào tạo Quốc tế
 • Quản trị trang web của Phòng ĐTSĐH
 • Hỗ trợ các hoạt động chung
 • Ths. Thành cũng là giảng viên bộ môn Tin học Y tế
pqt@huph.edu.vn

Chử Hương Linh
(Chuyên viên)

Cử nhân Tài chính kế toán

 • Điều phối các lớp Đạo tạo ngắn hạn, đào tạo lại
 • Điều phối các lớp thăng hạng viên chức nghề nghiệp Y tế
 • Phụ trách Công tác Văn thư của phòng
 • Hỗ trợ các hoạt động chung
 • CN Linh đồng thời là thành viên  trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
chl@huph.edu.vn