TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo thạc sĩ YTCC

TT
Biểu mẫu Bảng điểm
1
Mẫu bảng điểm Đào tạo sau đại học
 
 

 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết tổng quan tài liệu
2 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
3 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (sử dụng số liệu thứ cấp)
4 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu ( Định hướng KTYT)
5 Hướng dẫn giám sát xác định vấn đề
6 Hướng dẫn viết luận văn định hướng KTYT
7 Hướng dẫn viết luận văn sử dụng số liệu sơ cấp
8 Hướng dẫn viết luận văn sử dụng số liệu thứ cấp
9 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
10 Mẫu biên bản hỗ trợ
11 Mẫu nhận xét đề cương luận văn
12 Mẫu nhận xét luận văn
13 Mẫu biên bản giải trình phản biện độc lập
14 BB Hội đồng báo cáo BT1_Đề cương LV
15 Mẫu biên bản giải trình hội đồng (Đề cương/luận văn)

 

TT

Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Phiếu giám sát xác định vấn đề:              
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1              
    - Định hướng nghiên cứu
2 Khung chấm quyển tổng quản  tài liệu
3 Khung chấm trình bày tổng quan tài liệu
4 Khung chấm quyển đề cương:
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1                         
    - Định hướng nghiên cứu
5 Khung chấm trình bày đề cương:
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1                              
    - Định hướng nghiên cứu
6 Phiếu giám sát thu thập số liệu_trực tiếp/ Phiếu giám sát thu thập số liệu_gián tiếp 
7 Phiêu giám sát phân tích số liệu
8 Khung chấm quyển luận văn:
    - Định hướng ứng dụng                               
    - Định hướng nghiên cứu
9 Khung chấm trình bày luận văn:
    - Định hướng ứng dụng                               
    - Định hướng nghiên cứu