TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo thạc sĩ YTCC

TT
Biểu mẫu Bảng điểm
1
Mẫu bảng điểm Đào tạo sau đại học
 
 

 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết tổng quan tài liệu
2 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
3 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (sử dụng số liệu thứ cấp)
4 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu ( Định hướng KTYT)
5 Hướng dẫn giám sát xác định vấn đề
6 Hướng dẫn viết luận văn định hướng KTYT
7 Hướng dẫn viết luận văn
8 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
9 Mẫu biên bản hỗ trợ
10 Mẫu nhận xét đề cương luận văn
11 Mẫu nhận xét luận văn
   

 

TT

Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Phiếu giám sát xác định vấn đề:              
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1              
    - Định hướng nghiên cứu
2 Khung chấm quyển tổng quản  tài liệu
3 Khung chấm trình bày tổng quan tài liệu
4 Khung chấm quyển đề cương:
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1                         
    - Định hướng nghiên cứu
5 Khung chấm trình bày đề cương:
    - Định hướng ứng dụng/Bài tập 1                              
    - Định hướng nghiên cứu
6 Phiếu giám sát thu thập số liệu_trực tiếp/ Phiếu giám sát thu thập số liệu_gián tiếp 
7 Phiêu giám sát phân tích số liệu
8 Khung chấm quyển luận văn:
    - Định hướng ứng dụng                               
    - Định hướng nghiên cứu
9 Khung chấm trình bày luận văn:
    - Định hướng ứng dụng                               
    - Định hướng nghiên cứu
10 BB giải trình chỉnh sửa_sau PB độc lập
11 BB giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ đề cương
12 BB Hội đồng báo cáo BT1_Đề cương LV
13 BB giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ luận văn