TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Biều mẫu dành cho loại hình đào tạo thạc sĩ QLBV

 

TT

Mẫu  bảng điểm các lớp
1 Mẫu bảng điểm

 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết tổng quan tài liệu
2 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
3 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (sử dụng số liệu thứ cấp)
4 Hướng dẫn giám sát xác định vấn đề
5 Hướng dẫn viết luận văn sử dụng số liệu sơ cấp
6 Hướng dẫn viết luận văn sử dụng số liệu thứ cấp
7 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
8 Mẫu biên bản hỗ trợ
9 Mẫu nhận xét đề cương luận văn thạc sĩ
10 Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ
11 Mẫu biên bản giải trình phản biện độc lập
12 Mẫu biên bản giải trình hội đồng
13 Mẫu Biên bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ đề cương

 

 

 

TT

Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Phiếu giám sát xác định vấn đề (ứng dụng)
2 Khung chấm quyển tổng quản  tài liệu
3 Khung chấm trình bày tổng quan tài liệu
4 Khung chấm quyển đề cương (ứng dụng)
5 Khung chấm trình bày đề cương (ứng dụng)
6 Phiếu giám sát thu thập số liệu_trực tiếpPhiếu giám sát thu thập số liệu_gián tiếp
7 Phiếu giám sát phân tích số liệu thứ cấp
8 Khung chấm quyển luận văn (ứng dụng)
9 Khung chấm trình bày luận văn (ứng dụng)