TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ YTCC

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ Y tế công cộng
 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết bài luận thi đầu vào của NCS và biểu mẫu chấm điểm
2

Hướng dẫn viết đề cương luận án

3 Hướng dẫn viết chuyên đề của Nghiên cứu sinh
4 Biên bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ đề cương/báo cáo chuyên đề
5 Hướng dẫn viết luận án Tiến sỹ
6 Hướng dẫn viết tóm tắt luận án Tiến sỹ
7 Mẫu Biên bản giải trình chỉnh sửa luận văn
8 Trang thông tin về luận văn Tiến sỹ
9 Mẫu nhận xét đề cương luận án tiến sĩ 
10 Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ
11 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
12 Hướng dẫn thủ tục để bảo vệ luận án cấp cơ sở
13 Hướng dẫn thủ tục của hội đồng bảo vệ luận án cấp trường
14 Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở
15 Mẫu lý lịch khoa học
16 Mẫu đề cương xét tuyển đầu vào

 

TT

Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Khung chấm hội đồng xét tuyển đầu vào
2 Khung chấm quyển đề cương
3 Khung chấm trình bày đề cương
4 Khung chấm quyển bảo vệ chuyên đề 1
5 Khung chấm trình bày bảo vệ chuyên đề 1
6 Khung chấm bảo vệ chuyên đề 2
7 Khung chấm quyển hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
8 Khung chấm trình bày hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
9 Khung chấm hội đồng bảo vệ cấp trường