TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ Y tế công cộng

TT
Biểu mẫu hướng dẫn
1
2
3
4
5
7
7.1
7.2
8           Câu hỏi thường gặp khi thực hiện luận văn/luận án tốt nghiệp năm 2020
9              Biểu mẫu đăng ký
10              Đơn xin tham gia đề tài dự án
 
TT
Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1
Xét tuyển đầu vào:
1.1
2
Hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu:
2.1
3
Bảo vệ đề cương:
3.1
3.2
3.3
3.4            Giấy xác nhận học viên nộp quyển
4
Chuyên đề:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
6
Phản biện Độc lập
6.1
7
Bảo vệ luận án cấp cơ sở:
7.1
7.2
7.3
7.4
8
Bảo vệ luận án cấp trường:
8.1
8.2
8.3
8.4
           Trang thông tin
8.5
           Lý lịch khoa học
8.6