TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Nhân sự

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Email


 

 

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

BS. TS. Dinh dưỡng cộng đồng    

 

nth1@huph.edu.vn

Đỗ Thanh Huyền

(Chuyên viên)

Cử nhân Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Điều phối các lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC và QLYT
 • Điều phối các lớp liên kết đào tạo quốc tế
 • Quản trị trang web của phòng Sau Đại học
 • Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

dth4@huph.edu.vn 

Nguyễn Hải Chi

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

 • Điều phối các lớp Tiến sĩ Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

 nhc@huph.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

nttt@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vân

(Chuyên viên)

Cử nhân Luật

 • Điều phối các lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý Y tế
 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Công tác văn thư của phòng
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

ntv@huph.edu.vn

Dương Thị Tiến
(Chuyên viên)

Cử nhân Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp Thạc sĩ YTCC, Thạc sĩ QLBV và CKI 
 • Điều phối các lớp Thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều phối các lớp Bồi dưỡng về QLYT cho cán bộ lãnh đạo ngành y tế (HPET)
 • Điều phối các lớp đào tạo lại
 • Hỗ trợ các hoạt động chung
dtt2@huph.edu.vn