TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Nhân sự

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Email

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ Y tế công cộng

Phó Trưởng phòng

 • Phụ trách chung.
 • Phối hợp với bên liên quan trong  các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học
 • Hỗ trợ Điều phối Chương trình đào tạo TropEd
 • Điều phối các lớp Ths QLBV
 • Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Tiến sĩ YTCC

 

nttt@huph.edu.vn

Đỗ Thanh Huyền

(Chuyên viên)

Cử nhân Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Điều phối các lớp liên kết đào tạo quốc tế
 • Công tác văn thư của Phòng
 • Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

dth4@huph.edu.vn 

Nguyễn Hải Chi

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

 • Điều phối các lớp CKI Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế
 • Điều phối các lớp ôn thi, tuyển sinh
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

 nhc@huph.edu.vn

 

 

 

Nguyễn Thị Vân

(Chuyên viên)

Cử nhân Luật

 • Điều phối các lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý Y tế
 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

ntv@huph.edu.vn

Vũ Hữu Tuyên
(Chuyên viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp Thạc sĩ YTCC, Thạc sĩ QLBV và CKI năm thứ nhất
 • Điều phối các lớp Thạc sĩ KTXNYH
 • Điều phối chương trình TropEd
 • Quản trị trang web của phòng Sau đại học
 • Hỗ trợ các hoạt động chung
vht@huph.edu.vn