TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Chương trình đào tạo liên tục, ngắn hạn

Đào tạo tiếp tục và đào tạo lại cho cán bộ ngành y tế

Hàng năm, theo chỉ tiêu của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức nhiều lớp ngắn hạn khác nhau để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm việc trong ngành y 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng I)

-  Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng II)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ  YHDP (hạng I)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ  YHDP (hạng II)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ  YHDP (hạng III)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp YTCC (hạng I)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp YTCC (hạng II)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp YTCC (hạng III)

 - Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng II)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng III)

- Chương trình bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng IV)

CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ – LÃNH ĐẠO

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIỆN

CÁC KHÓA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CÁC KHÓA HỌC VỀ DINH DƯỠNG  VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

CÁC KHÓA VỀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

CÁC KHÓA HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG , VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

CÁC KHÓA HỌC KHÁC