TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo thạc sĩ YTCC

 

I. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN

TT
Biểu mẫu 
1
Đề cương luận văn
1.1
1.2
1.3
2
Báo cáo luận văn
2.1
2.2
2.3
 
 
 

II. ​BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

TT
Biểu mẫu 
1
Xây dựng ý tưởng nghiên cứu
1.1
2
Đề cương luận văn
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Báo cáo luận văn
3.1
3.2
3.3
3.5
 
 

III. ​BIỂU MẪU DÀNH CHO HỌC VIÊN

TT Biểu mẫu 
1 Xây dựng ý tưởng nghiên cứu
1.1          Mẫu đăng ký ý tưởng luận văn
2 Đề cương luận văn
2.1              Biên bản giải trình chỉnh sửa BV đề cương
3 Báo cáo luận văn
3.1              Biên bản giải trình sau phản biện độc lập
3.2              Biên bản giải trình sau bảo vệ luận văn
3.3               Mẫu tóm tắt luận văn
4 Biểu mẫu khác
4.1              Đơn xin thực hiện đề tài luận văn (theo đề tài có sẵn)
4.2              Biên bản hỗ trợ
4.3              Đơn xin bảo vệ luận văn
4.4              Giấy xác nhận cho HV nộp quyển luận văn
4.5              Mẫu lý lịch khoa học
4.6              Câu hỏi thường gặp khi thực hiện luận văn năm 2020