TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ QLBV

TT Biểu mẫu hướng dẫn
1            Hướng dẫn viết đề cương xét tuyển đầu vào
2            Hướng dẫn giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu
3            Hướng dẫn viết đề cương luận án
4            Hướng dẫn viết chuyên đề 
5            Hướng dẫn viết tóm tắt luận án
7            Hướng dẫn viết luận án
7.1            Hướng dẫn nộp tài liệu bảo vệ luận cấp cơ sở
7.2            Hướng dẫn nộp tài liệu bảo vệ luận cấp trường
8           Câu hỏi thường gặp khi thực hiện luân văn/luận án năm 2019
9             Biểu mẫu đăng ký
10             Đơn xin tham gia đề tài dự án
 
TT Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Xét tuyển đầu vào:
1.1            Khung chấm xét tuyển đầu vào
2 Hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu:
2.1            Phiếu giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu
3 Bảo vệ đề cương:
3.1            Khung chấm trình bày đề cương
3.2            Mẫu nhận xét đề cương luận án
3.3            Bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ
3.4            Giấy xác nhận học viên nộp quyển
4 Chuyên đề:
4.1             Khung chấm trình bày bảo vệ tiệu luận tổng quan
4.2            Nhận xét tiểu luận tổng quan
4.3            Khung chấm trình bày chuyên đề kết quả điều tra ban đầu
4.4            Mẫu nhận xét chuyên đề  kết quả điều tra ban đầu
4.5            Khung chấm trình bày chuyên đề thử nghiệm công cụ
4.6            Mẫu nhận xét chuyên đề thử nghiệm công cụ
4.7            Bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ
4.8            Giấy xác nhận học viên nộp quyển
6 Phản biện Độc lập
6.1          Bản giải trình chỉnh sửa sau phản biện độc lập
7 Bảo vệ luận án cấp cơ sở:
7.1            Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ
7.2            Giấy xác nhận học viên nộp quyển
7.3            Đơn xin bảo vệ luận án
7.4            Bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ
8 Bảo vệ luận án cấp trường:
8.1            Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ
8.2            Giấy xác nhận học viên nộp quyển
8.3            Đơn xin bảo vệ luận án
8.4            Trang thông tin
8.5            Lý lịch khoa học
8.6            Bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ