TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ QLBV

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết đề cương xét tuyển đầu vào
2 Hướng dẫn giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu 
3 Hướng dẫn viết đề cương luận án
4 Hướng dẫn viết chuyên đề 
5 Hướng dẫn viết luận án
6 Hướng dẫn viết tóm tắt luận án
7 Mẫu nhận xét đề cương luận án
8 Mẫu biên bản giải trình phản biện độc lập
9 Mẫu biên bản giải trình hội đồng (Đề cương/chuyên đề/luận án các cấp)
10 Mẫu nhận xét đề cương luận án 
11 Trang thông tin về luận văn tiến sỹ
12 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
13 Mẫu đơn đề nghị bảo vệ đề cương/chuyên đề luận án
12 Hướng dẫn thủ tục để bảo vệ luận án cấp cơ sở
14 Hướng dẫn thủ tục của hội đồng bảo vệ luận án cấp trường
15 Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở
16 Mẫu lý lịch khoa học
17 Mẫu đề cương xét tuyển đầu vào
18 Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ

 

TT Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Xét tuyển đầu vào:
1.1            Khung chấm hội đồng xét tuyển đầu vào
2 Đăng kí tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu:
2.1            Phiếu giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu
3 Bảo vệ đề cương:
3.1            Khung chấm quyển đề cương
3.2            Khung chấm trình bày đề cương
3.3            Mẫu nhận xét đề cương luận án 
4 Tổng quan nghiên cứu:
4.1            Khung chấm quyển 
4.2            Khung chấm trình bày
4.3            Mẫu nhận xét 
5 Chuyên đề:
5.1            Khung chấm quyển bảo vệ chuyên đề tổng quan
5.2            Khung chấm trình bày bảo vệ chuyên đề tổng quan
5.3            Khung chấm quyển chuyên đề kết quả điều tra ban đầu
5.4            Khung chấm trình bày chuyên đề kết quả điều tra ban đầu
5.5            Mẫu nhận xét chuyên đề kết quả điều tra ban đầu
5.6            Khung chấm quyển chuyên đề thử nghiệm công cụ
5.7            Khung chấm trình bày chuyên đề thử nghiệm công cụ
5.8            Mẫu nhận xét chuyên đề thử nghiệm công cụ
6 Bảo vệ luận án cấp cơ sở:
6.1            Khung chấm quyển hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
6.2            Khung chấm trình bày hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
6.3            Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ 
7 Bảo vệ luận án cấp trường:
7.1            Khung chấm hội đồng bảo vệ cấp trường
7.2            Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ