TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ QLBV

Các biểu mẫu dành cho loại hình đào tạo tiến sĩ Quản lý bệnh viện
 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Hướng dẫn viết bài luận thi đầu vào của NCS và biểu mẫu chấm điểm
2 Hướng dẫn giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu 
3 Hướng dẫn viết đề cương luận án
4 Hướng dẫn viết chuyên đề của Nghiên cứu sinh
5 Hướng dẫn viết luận án Tiến sỹ
6 Hướng dẫn viết tóm tắt luận án Tiến sỹ
7 Mẫu biên bản giải trình phản biện độc lập
8 Mẫu biên bản giải trình hội đồng (Đề cương/chuyên đề/luận án các cấp)
9 Trang thông tin về luận văn Tiến sỹ
10 Mẫu nhận xét đề cương luận án tiến sĩ
11 Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ
12 Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề thường gặp trong quá trình làm luận văn sau đại học
13 Hướng dẫn thủ tục để bảo vệ luận án cấp cơ sở
14 Hướng dẫn thủ tục của hội đồng bảo vệ luận án cấp trường
15 Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở
16 Mẫu lý lịch khoa học
17 Mẫu đề cương xét tuyển đầu vào

 

TT

Biểu mẫu giám sát và hội đồng
1 Khung chấm hội đồng xét tuyển đầu vào
2 Phiếu giám sát hỗ trợ xác định chủ đề nghiên cứu
3 Khung chấm quyển đề cương
4 Khung chấm trình bày đề cương
5 Khung chấm quyển bảo vệ chuyên đề 1
6 Khung chấm trình bày bảo vệ chuyên đề 1
7 Khung chấm bảo vệ chuyên đề 2
8 Khung chấm quyển hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
9 Khung chấm trình bày hội đồng bảo vệ cấp cơ sở
10 Khung chấm hội đồng bảo vệ cấp trường