TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Chức năng:

Phòng Đào tạo Sau đại học (PĐTSĐH) có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lí các hoạt động đào tạo sau đại học của nhà trường theo qui chế đào tạo của Nhà nước, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế ban hành.

Nhiệm vụ chiến lược:

PĐTSĐH là phòng chức năng với nhiệm vụ trọng tâm giúp nhà trường xây dựng và củng cố các năng lực thiết yếu để thực hiện ưu tiên chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo (trong đó có đào tạo sau đại học) trong giai đoạn 2005 – 2010, cũng như duy trì và phát triển thế mạnh này trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Điều phối việc tổ chức cập nhật, hoàn thiện chương trình giảng dạy và học tập cho các loại hình đào tạo truyền thống hiện nay, bao gồm: Cao học YTCC, Chuyên khoa cấp I YTCC (gồm cả hình thức tập trung và các hình thức tại chức, đào tạo tại chỗ, v.v.).

2. Điều phối việc tổ chức xây dựng chương trình, tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan (đăng ký mở mã ngành, đề nghị chỉ tiêu, định mức, chiêu sinh,v.v.) cho các loại hình đào tạo sau đại học mới, bao gồm: Tiến sĩ YTCC; các Cao học YTCC chuyên ngành (ví dụ Chuyên ngành Quản lý bệnh viện, Chuyên ngành Dịch tễ học,v.v.); Chuyên khoa cấp II YTCC, và các Tiến sĩ YTCC chuyên ngành (trong tương lai).

Xem tiếp