TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Tóm tắt Chương trình đạo tạo tiến sĩ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ y tế công cộng, NCS có thể áp dụng các kiến thức cơ bản và phương pháp luận về y tế công cộng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Y, Dược về các vấn đề về Y tế công cộng và hoạch định, đề xuất các chính sách, chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề sức khỏe của cộng đồng và tham gia đào tạo chuyên ngành YTCC cho cán bộ cấp dưới, cụ thể là:

 1. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tham gia giảng dạy đại học và sau đại học chuyên ngành YTCC
 2. Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên cao học, sinh viên NCKH về YTCC
 3. Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng
 4. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động y tế, sức khỏe công cộng và quản lý y tế
 5. Giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
 6. Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học theo các chương trình y tế quốc gia và địa phương.

II.  NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

 1. Thu thập các thông tin, chỉ số sức khoẻ trong cộng đồng, khu vực.
 2. Phát hiện các vấn đề sức khoẻ và xác định các ưu tiên.
 3. Đề xuất các giải pháp, cùng với các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng giải quyết các vấn đề ưu tiên.
 4. Giám sát, đánh giá hiệu quả của các giải pháp trong việc giải quyết các vấn đề ưu tiên.
 5. Nghiên cứu, tham gia giải quyết các vấn đề sức khoẻ môi trường.
 6. Phát hiện và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi xảy ra.
 7. Phát triển kế hoạch, giám sát và tham gia giáo dục, vận động cộng đồng và các cấp chính quyền tự bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng.
 8. Chỉ đạo, giám sát các dịch vụ y tế và thực hiện CSSKBĐ cho cộng đồng
 9. Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, NCKH phù hợp với nhu cầu thực tế.
 10. Báo cáo và làm tham mưu về vấn đề sức khoẻ cộng đồng và khu vực với cấp trên và các cấp chính quyền.
 11. Thực hiện các vấn đề quản lý nhà nước về sức khoẻ tại các cơ sở.
 12. Tham gia vào việc đề xuất các chính sách và chiến lược sức khoẻ.

2. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

NCS chưa có bằng ThS

 

(4 năm)

NCS có bằng ThS YTCC hoặc tương đương

(3 năm)

NCS có bằng ThS thuộc các chuyên ngành gần

(3 năm)

CHUẨN HÓA ĐẦU VÀO

Bổ sung kiến thức YTCC

NCS có bằng ĐH không thuộc khối khoa học SK phải có chứng chỉ bổ túc KT YTCC trước khi xét tuyển

 

 

NCS có bằng ThS không thuộc khối khoa học SK phải có chứng chỉ bổ túc KT YTCC trước khi xét tuyển

 

 

 

 

 

 

NĂM THỨ NHẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các học phần bổ sung của chương trình ThS

Tất cả các môn học của chương trình ThS YTCC

(học cùng lớp CH YTCC hàng năm)

 

 

 

 

 

 

(35 tín chỉ)

Xem xét bảng điểm ThS để yêu cầu học đủ các môn core của chương trình ThS YTCC

 • Dịch tễ
 • Thống kê
 • Quản lý y tế
 • Sức khỏe môi trường
 • Giáo dục & nâng cao sức khỏe
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Trình bày và truy cập thông tin

 

(19 tín chỉ)

 

Các môn học bắt buộc của học phần tiến sĩ

 • Nghiên cứu định tính nâng cao
 • Phương pháp NC kết hợp
 • Sức khỏe toàn cầu

(9 tín chỉ)

 

 • Nghiên cứu định tính nâng cao
 • Phương pháp NC kết hợp
 • Sức khỏe toàn cầu

(9 tín chỉ)

 

 

 • Nghiên cứu định tính nâng cao
 • Phương pháp NC kết hợp
 • Sức khỏe toàn cầu

(9 tín chỉ)

Nghiên cứu khoa học

-

Bảo vệ đề cương chi tiết

Hội đồng đạo đức

 

 

Bảo vệ đề cương chi tiết

Hội đồng đạo đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM THỨ HAI

Các môn học bổ sung và bắt buộc

 

Học tiếp các môn học bổ sung và bắt buộc (nếu còn)

 

 

Học tiếp các môn học bổ sung và bắt buộc (nếu còn)

Nghiên cứu khoa học

Bảo vệ đề cương chi tiết

Hội đồng đạo đức

 

 

 

 

Triển khai nghiên cứu tại thực địa

 

 

Triển khai nghiên cứu tại thực địa

Triển khai nghiên cứu tại thực địa

Tiểu luận tổng quan:

Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước

 

 

Tiểu luận tổng quan

Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước

Tiểu luận tổng quan

Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước

 

Chuyên đề 1: Phát triển và thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu hoặc tương đương

Chuyên đề 1: Phát triển và thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu hoặc tương đương

 

 

 

 

NĂM THỨ BA

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

Triển khai nghiên cứu

Triển khai nghiên cứu

Triển khai nghiên cứu

Chuyên đề 1: Phát triển và thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu hoặc tương đương

 

 

Chuyên đề 2: Kết quả điều tra ban đầu của đề tài luận án; hoặc báo cáo quá trình triển khai các hoạt động can thiệp tại thực địa; hoặc kết quả thử nghiệm giải pháp can thiệp...

 

Chuyên đề 2: Kết quả điều tra ban đầu của đề tài luận án; hoặc báo cáo quá trình triển khai các hoạt động can thiệp tại thực địa; hoặc kết quả thử nghiệm giải pháp can thiệp...

Chuyên đề 2: Kết quả điều tra ban đầu của đề tài luận án; hoặc báo cáo quá trình triển khai các hoạt động can thiệp tại thực địa; hoặc kết quả thử nghiệm giải pháp can thiệp...

Bảo vệ cơ sở

Bảo vệ cơ sở

Bảo vệ cơ sở

Phản biện độc lập

Phản biện độc lập

Bảo vệ cấp Trường

Bảo vệ cấp Trường

NĂM THỨ TƯ

Nghiên cứu khoa học

Phản biện độc lập

 

 

Bảo vệ cấp Trường