TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược tổng thể hoạt động đào tạo sau đại học; tổ chức thực hiện và quản lí các hoạt động đào tạo sau đại học của nhà trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Là phòng chức năng với nhiệm vụ trọng tâm giúp nhà trường xây dựng và củng cố các năng lực thiết yếu để thực hiện ưu tiên chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo (trong đó có đào tạo sau đại học) phù hợp với từng giai đoạn phát triển tổng thể của nhà trường.

1. Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế, kế hoạch chiến lược của nhà trường, phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu các loại hình đào tạo sau đại học trình Bộ duyệt. Cùng với các phòng chức năng khác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành tuyển sinh và kiểm soát chất lượng đầu vào cho mỗi loại hình. Thiết lập các quan hệ hợp tác nhằm duy trì và mở rộng qui mô đào tạo sau đại học tại Trụ sở chính của Trường và tại các địa phương trên cơ sở năng lực của Nhà trường.

2. Tham mưu cho BGH và điều phối việc tổ chức xây dựng chương trình, tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan (đăng ký mở mã ngành, đề nghị chỉ tiêu, định mức, chiêu sinh,v.v.) cho các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu của xã hội và phù hợp với năng lực của nhà trường. Điều phối việc tổ chức cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học, bao gồm các hệ CKI, CKII, ThS và TS.

Xem tiếp