TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Các biểu mẫu CKII

 

TT

Biểu mẫu hướng dẫn
1 Bài tập chuyên đề quản lý
1.1             Giới thiệu bài tập chuyên đề quản lý
1.2             Tài liệu hướng dẫn chuyên đề bài tập quản lý
2 Đề cương luận văn
2.1             Hướng dẫn viết đề cương
3 Luận văn
3.1             Hướng dẫn viết luận văn CKII (Số liệu sơ cấp)
3.2             Hướng dẫn viết luận văn CKII (Số liệu thứ cấp)
3.3             Câu hỏi thường gặp khi thực hiện luận văn năm 2020 

 

TT

Biểu mẫu giám sát - hội đồng
1

Bài tập chuyên đề quản lý:

1.1             Khung chấm trình bày đề cương dự án
1.2             Khung chấm trình bày đề cương nghiên cứu đánh giá
1.3             Biên bản hội đồng
2 Đề cương luận văn:
2.1             Khung chấm trình bày đề cương
2.2             Mẫu nhận xét đề cương luận văn
2.3             Biên bản hội đồng
2.4             Biên bản giải trình sau bảo vệ hội đồng
3 Luận văn:
3.1             Khung chấm trình bày luận văn
3.2             Mẫu nhận xét luận văn
3.3             Biên bản hội đồng
3.4             Biên bản giải trình sau bảo vệ hội đồng
3.5             Giấy xác nhận cho học viên nộp luận văn
3.6             Mẫu lý lịch khoa học